Ogólne warunki współpracy

Poniższe warunki regulują zasady współpracy pomiędzy firmą Eskazet s.c. A. Flak, P. Szczepkowski (w skrócie Eskazet s.c.), zwaną dalej Dostawcą, a firmą składającą Zamówienie w firmie Eskazet s.c., zwaną dalej Zamawiającym. Ogólne Warunki Współpracy pozostają wiążące bez dodatkowego powiadomienia również, gdy Zamówienie jest z nimi niezgodne. Odstępstwa od Ogólnych Warunków Współpracy są nieważne bez wyraźnej, pisemnej akceptacji ze strony Dostawcy.

Definicje:
Eskazet s.c. Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski spółka cywilna, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Ratuszowej 11, wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerami: 293648 i 293632

Kontrahent – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
zarejestrowana zgodnie z prawem polskim lub prawem innego państwa, która zawiera umowę handlową z Eskazet s.c.
Lub składa Eskazet s.c. Zamówienie w zakresie przedmiotu działalności Eskazet s.c..

Towar – różnego rodzaju przedmioty wchodzące w skład Oferty Handlowej firmy Eskazet s.c., a także usługi z nimi związane, w szczególności znakowania i konfekcjonowania upominków reklamowych.

Oferta Handlowa – Towary oferowane do sprzedaży lub dostawy przez Eskazet s.c, w szczególności wskazane w oferowanych katalogach i na stronach internetowych www.eskazet.pl i www.texman.pl. Zawartość katalogów oraz strony internetowej nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu cywilnego.

Zamówienie – oferta zawarcia umowy złożona przez Kontrahenta w formie pisemnej, faksem lub pocztą elektroniczną, która zawiera co najmniej dokładne oznaczenie Kontrahenta, imię i nazwisko osoby działającej w imieniu Kontrahenta, przedmiot Zamówienia wraz z określeniem ilości zamawianego Towaru, termin realizacji Zamówienia oraz dokładne dane i wymagania zamawianej usługi.

Przyjęcie Zamówienia – oświadczenie Eskazet s.c., złożone w formie pisemnej, faksem lub pocztą elektroniczną, w którym następuje ostateczne określenie ilości zamówionego Towaru, jego cena oraz termin realizacji Zamówienia.


§ 1
Przedmiot działalności firmy Eskazet s.c.

Przedmiotem działalności firmy są:
1. handel hurtowy artykułami reklamowymi i innymi artykułami w kraju i za granicą.
2. znakowanie przedmiotów, głównie przy zastosowaniu technik zdobienia: sitodruku, offsetu, transferu, haftu, a także tampondruku, grawerowania mechanicznego i grawerowania laserowego, łącznie z technikami Towarzyszącymi.
3. podejmowanie innych działań służących do realizacji Zamówień, takich jak: pakowanie, konfekcjonowanie, dystrybucja, współpraca z innymi przedsiębiorstwami.

§ 2
Zakres zobowiązywania

1. Niniejsze Ogólne Warunki Współpracy obejmują: oferty, Zamówienia, umowy sprzedaży, znakowania, dostawy oraz wszelkie inne umowy i porozumienia zawierane z Kontrahentami, których stroną jest Eskazet s.c., a które zawierane są w związku z przedmiotem działalności Eskazet s.c..
2. Ogólne Warunki Współpracy nie obowiązują tylko w przypadku wyraźnego oświadczenia złożonego przez Eskazet s.c. o ich nieobowiązywaniu w konkretnej umowie z Kontrahentem. Oświadczenie złożone przez Eskazet s.c. o nieobowiązywaniu Ogólnych Warunków Współpracy ma zastosowanie tylko w stosunku do konkretnej umowy i nie może mieć zastosowania do innych umów z danym Kontrahentem, chyba że wyraźnie wynika to z danego oświadczenia.
3. Eskazet s.c. nie jest związany w żadnym zakresie ogólnymi warunkami współpracy, wzorcami umów, regulaminami lub innymi ogólnymi dokumentami regulującymi współpracę, które są stosowane przez Kontrahentów, chyba że w drodze wyraźnego pisemnego oświadczenia wyraził zgodę na ich obowiązywanie.
4. Z wyjątkiem wspólników Eskazet s.c. i pełnomocników legitymujących się ważnym upoważnieniem, żaden z pracowników Eskazet s.c. nie jest uprawniony do zmiany oraz ustalania odmiennych postanowień Ogólnych Warunków Współpracy.
5. W sprawach nieuregulowanych w Ogólnych Warunkach Współpracy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, w szczególności artykuły 483 – 496.

§ 3
Zamówienia

1. Eskazet s.c. akceptuje składanie Zamówień w formie elektronicznej (za pośrednictwem firmowej strony internetowej firmy Eskazet s.c. lub poczty email) lub w formie pisemnej.
2. W przypadku złożenia Zamówienia przez Kontrahenta, umowa zostaje zawarta tylko w razie potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Eskazet s.c. lub dostarczenia zamówionego Towaru. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia wysyłane jest przez Eskazet s.c. na adres poczty elektronicznej lub nr faksu podany przez Kontrahenta.
3. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez zamawiającego wszystkich postanowień zawartych w niniejszych Ogólnych Warunkach Współpracy. Wszelkie cenniki, umieszczone na stronie internetowej Eskazet s.c. lub dostępne w jakikolwiek inny sposób, nie mogą stanowić roszczenia do zawarcia umowy na zasadach w nich przedstawionych. Zawarcie umowy wymaga wyraźnego potwierdzenia warunków umowy przez Eskazet s.c. Uznaje się, że termin dostawy zamówionego Towaru jest jedynie terminem przybliżonym i nie należy go traktować jako terminu ostatecznego.
4. W przypadku nieokreślenia przez Kontrahenta krótszego terminu obowiązywania Zamówienia, Kontrahent jest związany Zamówieniem przez 10 dni roboczych, poczynając od dnia następnego po dostarczeniu Zamówienia
Eskazet s.c. Kontrahent jest związany dłuższym terminem Zamówienia, o ile taki termin zawarł w Zamówieniu.
5. W zakresie Zamówień związanych z wykonaniem nadruku Eskazet s.c. zastrzega, że kolory nadruków na artykułach katalogowych mogą być jedynie zbliżone do wzorników stosowanych przy druku na papierze (PANTONE, HKS, CMYK), co wynika z odrębnej specyfiki znakowanych materiałów. Matryce, klisze, sita i inne formy materiały służące do wykonania znakowania wykorzystane do realizacji Zamówienia stanowią własność Eskazet s.c.
6. W przypadku Zamówień nadrukowych, dodatkowo wymagane są następujące informacje:
- technika nadruku
- umiejscowienie i wielkość nadruku na Towarze
- jednoznacznie określona kolorystyka nadruku
7. W przypadku ustalenia przez strony w poszczególnym Zamówieniu postanowień wyłączających lub modyfikujących Ogólne Warunki Współpracy wygasają one z chwilą realizacji umowy i nie mają zastosowania do innych Zamówień i umów pomiędzy Kontrahentem a Eskazet s.c., o ile nie wynika to z wyraźnego oświadczenia Eskazet s.c.
8. W przypadku Kontrahenta, który składa Zamówienie po raz pierwszy, zobowiązany jest on dostarczyć aktualne kopie następujących dokumentów:
- wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego,
- decyzja o nadaniu nr NIP,
- zaświadczenie o nadaniu nr REGON.

§ 4
Ceny

1. Wszystkie ceny widoczne na stronie internetowej (www.texman.pl) lub podawane w cennikach lub Ofertach Handlowych przesyłanych do Kontrahentów są cenami netto i obowiązują loco magazyn Eskazet s.c. Warszawa lub Radom.
2. Podane ceny nie obejmują opakowania, załadowania, ubezpieczenia, kosztów transportu, cła i ewentualnych podatków i innych świadczeń publiczno-prawnych.
3. Wszelkie ceny są wyrażone w złotych polskich, chyba że z zapisów lub cenników wynika odrębna waluta.
4. Eskazet s.c. zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z Kontrahentem w przypadku nadzwyczajnego podniesienia kosztów wynikających z podniesienia cen dostawców lub zwyżki kursu walutowego, chyba że Kontrahent wyrazi zgodę na zmianę wcześniej ustalonych cen.


§ 5
Prawa autorskie i przemysłowe

1. Wszystkie wymienione w ofercie handlowej Towary są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami Towarowymi.
2. Wszelkie prawa własności intelektualnej i przemysłowej oraz pokrewne związane z Towarem przysługują Eskazet s.c. chyba, że strony inaczej postanowiły. Przeniesienie tych praw lub udzielenie na nie licencji wymaga zawarcia odrębnego pisemnego porozumienia.
3. W sytuacji, gdy do wykonania umowy przez Eskazet s.c. konieczne jest wykorzystanie praw autorskich lub praw własności przemysłowej (np. znaku Towarowego, wzoru użytkowego) lub też praw pokrewnych wymienionym, za zasady i kontrolę ich wykorzystania odpowiada wyłącznie Klient, który prawa te udostępnił Eskazet s.c. w celu wykonania umowy. Jeżeli na skutek realizacji umowy przez Eskazet s.c. naruszone zostaną prawa osób trzecich, Kontrahent na mocy niniejszej umowy, zwalnia Eskazet s.c. od wszelkich roszczeń tych osób mogących wyniknąć z wykorzystania przy realizacji umowy praw autorskich, w tym praw własności przemysłowej, przysługujących osobom trzecim, a ewentualna odpowiedzialność z tego tytułu przechodzi na Kontrahenta.
4. Klient oświadcza, że przysługują mu prawa autorskie lub własności przemysłowej (np. do wzoru użytkowego, znaku Towarowego), które mają być wykorzystane w realizacji umowy. Na żądanie Eskazet s.c. Klient wykaże, że posiada prawo do dysponowania prawami autorskimi, które mają być wykorzystane w realizacji umowy. W razie niewykazania tych praw przez Klienta, Eskazet s.c. jest uprawniony do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia i odstąpienia od umowy.
5. Eskazet s.c. zachowuje wszelkie wyłączne prawa autorskie i przemysłowe w stosunku do przekazanych Kontrahentowi rysunków, projektów, planów i innych opracowań, chyba że w zawartej umowie strony postanowiły inaczej. Bez pisemnej zgody Eskazet s.c. Kontrahent nie może wykorzystywać, powielać, kopiować oraz wydawać osobom trzecim przekazanych mu rysunków, zdjęć, projektów, planów i innych opracowań. Na żądanie Eskazet s.c. Kontrahent zobowiązany jest do ich trwałego usunięcia lub zniszczenia.

 

§ 6
Eksport/import

Dostarczone przez Eskazet s.c. Towary są przeznaczone do użytku i wykorzystywania w kraju dostawy wskazanym przez Kontrahenta. Ponowne eksportowanie Towarów wskazanych w umowie – pojedynczo lub w formie zintegrowanej – podlega zasadniczo przepisom eksportowym Rzeczpospolitej Polskiej, ewentualnie innego uzgodnionego z kupującym kraju dostawy. Kontrahent jest zobowiązany samodzielnie zasięgnąć informacji o odpowiednich przepisach związanych z eksportem Towarów do krajów trzecich.


§ 7
Płatność, faktura VAT

1. Płatności dokonywane będą na podstawie faktur VAT wystawionych przez Eskazet s.c. po wydaniu Towaru Kontrahentowi i płatnych przelewem na wskazany rachunek bankowy w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury przez Kontrahenta, o ile strony w umowie nie określą innego terminu płatności. Za termin zapłaty uznaje się wpływ środków na rachunek Eskazet s.c.. Koszty związane z realizacją przelewu ponosi Kontrahent.
2. Kontrahent składając Zamówienie lub zawierając umowę zobowiązany jest podać dokładne dane potrzebne do wystawienia prawidłowej faktury VAT. Eskazet s.c. nie ponosi odpowiedzialności za wystawienie faktury VAT zgodnej z przedstawionymi przez Kontrahenta danymi.
3. Klient oswiadcza, ze zgodnie ze stosownymi przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od Towarów i uslug (Dz.U. Nr 54, poz. 535, z pózn. zm.) – jest czynnym podatnikiem podatku od Towarów i uslug (VAT). Klient upowaznia Eskazet s.c. (wyraza zgode) na wystawianie i przesyłanie mu faktur VAT bez jego podpisu.
4. Faktury VAT wręczane są klientowi lub jego upoważnionemu przedstawicielowi do rąk własnych, dołączane do wysyłki na adres wskazany przez klienta lub wysyłane w formie elektronicznej w formacie PDF. Faktura może być wysłana na adres inny niż adres wysyłki Towaru jedynie na wyraźne życzenie Kontrahenta, potwierdzone drogą elektroniczną lub faksową poprzez jednoznaczne wskazanie adresu wysyłki faktury.
5. W przypadku opóźnienia w zapłacie przez Kontrahenta, Eskazet s.c. uprawniony jest do:
a. wstrzymania dostarczenia kolejnych partii zamówionego Towaru aż do momentu pełnego uregulowania zaległych płatności
b. obciążenia Kontrahenta kosztami wysłania upomnienia w wysokości 50 złotych za każde wysłane upomnienie
c. naliczenia odsetek umownych w wysokości 0,055% za każdy dzień opóźnienia.
6. Eskazet s.c. uprawniony jest do jednostronnego cofnięcia wcześniej udzielonych Kontrahentowi rabatów i upustów, w przypadku opóźnienia w zapłacie przez Kontrahenta. Opóźnienie w zapłacie może stanowić podstawę do jednostronnego rozwiązania umowy przez Eskazet s.c. bez wypowiedzenia.
7. Eskazet s.c. nie będzie akceptował płatności w postaci czeków i weksli, chyba że w sposób wyraźny oświadczy inaczej.

 

§ 8
Potrącenie, cesja


1. Kontrahent bez wyraźniej zgody Eskazet s.c. nie jest uprawniony do dokonywania zapłaty poprzez potrącanie swoich należności w stosunku do Eskazet s.c. z należnościami, które Eskazet s.c. ma wobec niego.
2. Eskazet s.c. jest uprawniony do przeniesienia swoich praw wynikających z zawartej z Kontrahentem umowy, w szczególności wierzytelności w stosunku do Kontrahenta na dowolnie wybraną osobę trzecią.
3. Kontrahent uprawniony jest do przeniesienia na osobę trzecią swoich uprawnień wynikających z realizacji umowy, o ile Eskazet s.c. wyrazi na to zgodę i nie jest to sprzeczne z przepisami prawa. W takim przypadku Kontrahent odpowiedzialny jest za realizację umowy przez osobę trzecią (poręcza za podmiot trzeci).

 

§ 9
Dostawy, wydanie Towaru


1. Eskazet s.c. zobowiązany jest dostarczyć zamówione Towary w terminie 14 dni od daty przyjęcia Zamówienia, o ile strony nie ustalą innego terminu realizacji Zamówienia. Określony w ten sposób termin dostawy termin dostawy jest jedynie terminem przybliżonym i nie należy go traktować jako terminu ostatecznego. Eskazet s.c. nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe braki Towaru u swoich dostawców.
2. O ile umowa nie będzie stanowić inaczej, Kontrahent zobowiązany jest do odbioru zamówionego Towaru z magazynu Eskazet s.c. w ustalonym dniu własnym transportem lub poprzez zamówioną firmę kurierską. W przypadku niewskazana przez Kontrahenta firmy kurierskiej, Eskazet s.c. wyśle Towar za pośrednictwem firmy kurierskiej, z którą współpracuje, refakturując koszt dostawy.
3. W przypadku dostawy Towaru przez Eskazet s.c., o ile strony inaczej nie określiły w umowie, uznaje się, iż Eskazet s.c. dochował stosownego terminu, o ile przed upływem ostatniego dnia zamówiony Towar został wydany Kontrahentowi lub został wysłany z magazynu Eskazet s.c. za pośrednictwem firmy kurierskiej.
4. Podpisanie listu przewozowego lub dokumentu wydania magazynowego jest równoznaczne z potwierdzeniem odbioru ilosci paczek wymienionej w tym dokumencie.
5. Wysyłane Towary opakowane będą w sposób standardowy. Eskazet s.c. zastrzega możliwość dostawy Towaru na europaletach, za które Kontrahent zobowiązany jest zapłacić lub zwrócić je na koszt własny w terminie 14 dni od dnia wysyłki Towaru z magazynu Eskazet s.c.
6. Eskazet s.c. ze względu na specyfikę procesu produkcji Eskazet s.c. ma prawo dostarczyć do 5% zamówionej ilości Towaru mniej. Kontrahent zobowiązuje się do przyjęcia dostarczonej ilości i zapłaty za nią.
7. W przypadku nieodebrania Towaru przez Kontrahenta w terminie umówionym, Eskazet s.c. - o ile będzie to możliwe - dokona przechowania Towaru na koszt i odpowiedzialność Kontrahenta (ryzyko przypadkowej utraty i uszkodzenia Towaru przechodzi na Kontrahenta z chwilą, kiedy zgodnie z umową Kontrahent miał odebrać Towar) lub Eskazet s.c. uprawniony jest do odstąpienia od realizacji tego Zamówienia bez wyznaczania Kontrahentowi dodatkowego terminu do odbioru zamówionego Towaru. Jednocześnie Eskazet s.c. uprawniony jest do dochodzenia od Kontrahenta kary umownej w wysokości:
a. 70% wartości brutto zamówionego przez Kontrahenta Towaru bez znakowania
b. 100% wartości Towaru oznakowanego zgodnie z projektem, a Kontrahent zobowiązuje się do zapłaty tego odszkodowania na pierwsze pisemne żądanie Eskazet s.c. Zapłata kary umownej, o której mowa powyżej, nie pozbawia Eskazet s.c. prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
8. Towar wydany lub wysłany Kontrahentowi nie podlega zwrotowi ani zamianie, z wyjątkiem przypadków określonych w § 11.
9. Termin realizacji Zamówienia i dostawy Towaru ulega automatycznemu przedłużeniu w przypadku:
a. gdy Kontrahent żąda zmian w Zamówieniu po jego zatwierdzeniu, które wpływają na termin jego realizacji – o okres określony przez Eskazet s.c., a konieczny do prawidłowej realizacji zmienionego Zamówienia
b. gdy z powodu siły wyższej, niezależnej od Eskazet s.c. nie jest możliwe dochowanie terminu realizacji Zamówienia i dostawy – o okres występowania zdarzenia powodującego niemożność realizacji zlecenia oraz okres konieczny do uruchomienia normalnego procesu produkcji.
10. W przypadku znakowania Towaru przez Eskazet s.c. termin realizacji umowy jest liczony od momentu ostatecznej akceptacji projektu graficznego.
11. Eskazet s.c. zastrzega możliwość dostaw częściowych, o ile wymóg dostawy całościowej nie wynika jednoznacznie z treści Zamówienia lub umowy. W takim przypadku Eskazet s.c. jest uprawniony do wystawienia stosownej faktury VAT obejmującej zrealizowaną część Zamówienia.

 

§ 10
Współdziałanie Kontrahenta

1. Jeżeli wymaga tego charakter Zamówienia, Kontrahent zobowiązany jest do współdziałania z Eskazet s.c. według swojej najlepszej wiedzy i woli.
2. W przypadku braku współdziałania Kontrahenta, co uniemożliwia prawidłową realizację Zamówienia, Eskazet s.c. będzie uprawniony do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z winy Kontrahenta.
3. Obowiązek współdziałania obejmuje w szczególności konieczność dostarczenia wymaganych zezwoleń, oświadczeń osób trzecich, planów technicznych, wzorów, itd.


§ 11
Reklamacje, odpowiedzialność


1. W stosunkach z przedsiębiorcami wyłącza się odpowiedzialność Eskazet s.c. z tytułu rękojmi. Wobec pozostałych Kontrahentów Eskazet s.c. ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi na zasadach określonych poniżej.
2. Uprawnienia Kontrahenta z tytułu rękojmi wygasają po upływie 6 miesięcy od daty odebrania rzeczy lub daty kiedy Towar miał być odebrany, a z przyczyn leżących po stronie Kontrahenta nie został odebrany.
3. Informacje zawarte w przekazywanych wraz z Towarem opisach, instrukcjach, itd. nie stanowią gwarancji udzielonej przez Eskazet s.c..
4. Kontrahent zobowiązany jest do sprawdzenia Towaru, w szczególności czy dostarczony Towar jest zgodny z potwierdzonym Zamówieniem, niezwłocznie po jego otrzymaniu, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia odbioru Towaru. Jeżeli Kontrahent stwierdzi wady Towaru lub różnice ilościowe zobowiązany jest we wskazanym terminie poinformować o tym Eskazet s.c. szczegółowo opisując stwierdzone wady lub braki. W przypadku reklamacji jakościowej wymagana jest dokumentacja fotograficzna wad Towaru.
5. Zgłoszenie reklamacji nie przerywa biegu terminu platnosci.
6. W przypadku, gdy dostarczony Towar nie jest zgodny z potwierdzonym Zamówieniem Eskazet s.c. zobowiązany jest jedynie do uzupełnienia ewentualnych braków lub naprawy albo wymiany wadliwych Towarów.
7. W przypadku stwierdzenia wad Towaru, Kontrahent zobowiązany jest zwrócić wadliwy Towar do magazynu Eskazet s.c..
8. Eskazet s.c. ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia Towaru powstałe podczas transportu a spowodowane wyłącznie niewłaściwym jego opakowaniem.
9. Eskazet s.c. nie będzie akceptować roszczeń, dotyczących wyrównania szkód wynikłych z powstałej zwłoki w odbiorze Towaru, niemożności wykonania dostawy, uchybień w realizacji zobowiązań umownych i prawnych oraz zaistnienia winy przy zawieraniu umowy, chyba że szkody te powstały wskutek umyślnej działalności Eskazet s.c.
10. Po odsprzedaniu lub odstąpieniu Towaru kolejnemu odbiorcy, odpowiedzialność za jakiekolwiek wady jakościowe i ilościowe przejmuje w całości Kontrahent. To samo dotyczy Towaru poddanego dalszym obróbkom (np. nadruk czy haft) w przypadku, gdy Kontrahent nabywa w Eskazet s.c. nieoznakowany Towar. Zwroty Towaru przerobionego w jakikolwiek sposób nie będą akceptowane.
11. Eskazet s.c. nie jest zobowiązany do uwzględnienia reklamacji w przypadku, gdy:
a. wada dotyczy Towaru pozakatalogowego, tj. wyprodukowanego na specjalne Zamówienie Kontrahenta
b. Kontrahent błędnie korzystał z Towaru, nie przestrzegał instrukcji obsługi lub konserwacji, rozłożył Towar na części lub nadmiernie go obciążył
c. Kontrahent lub osoba trzecia w jakikolwiek sposób, niezgodnie z przeznaczeniem, ingerowała fizycznie w Towar
d. wada wynikła z nieodebrania przez Kontrahenta Towaru w terminie
12. Eskazet s.c. jest zobowiązany do naprawienia szkód Kontrahenta tylko w przypadku, gdy szkody te są spowodowane przez umyśle działania Eskazet s.c. lub jego rażące niedbalstwo. W pozostałych przypadkach roszczenia odszkodowawcze są wyłączone.
13. Eskazet s.c. ponosi odpowiedzialność jedynie do wysokości ceny Towaru i tylko w stosunku do Kontrahenta. Odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich, o ile nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy, jest wyłączona.

 

§ 11
Zabezpieczenia

1. W przypadku udzielenia Kontrahentowi przez Eskazet s.c. kredytu kupieckiego (odroczony termin płatności)
Kontrahent zobowiązany jest do:
a. wystawienia weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową, lub
b. dostarczenia na żądanie Eskazet s.c. gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.
2. W przypadku Kontrahentów będących osobami prawnymi deklaracja wekslowa zawierać będzie poręczenie (awal) przez osoby zasiadające w organach zarządzających Kontrahenta.
3. Koszty wynikłe z ustanowienia zabezpieczenia ponosi Kontrahent.
4. Eskazet s.c. ma prawo do powstrzymania się ze spełnieniem własnego świadczenia (wydanie Towaru) do czasu ustanowienia skutecznego zabezpieczenia.
5. Ponadto Klient zobowiązany jest do:
a. bieżącego aktualizowania wypisu (odpisu) z właściwego rejestru w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
b. bieżącego aktualizowania numeru REGON oraz decyzji o nadaniu numeru NIP,
c. poinformowania Eskazet s.c. na piśmie o każdym zdarzeniu (fakcie) mającym wpływ na sytuacje finansowa Klienta, w tym w szczególności o jakimkolwiek zachwianiu płynności finansowej, czy wypłacalności Klienta, zagrożeniem upadłością lub likwidacja oraz gdy zostanie złożony jakikolwiek wniosek o upadłość lub wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego lub wszczęte zostanie postępowanie likwidacyjne w stosunku do Klienta.

 

§ 12
Zastrzeżenie własności

1. Własność wydanego Towaru przechodzi na Kontrahenta w chwili uiszczenia wszystkich należności wynikających z umowy.
2. W przypadku rozwiązania umowy z winy Kontrahenta, w przypadku złożenia przez Kontrahenta wniosku o otwarcie postępowania upadłościowego lub w przypadku wydania postanowienia o otwarciu upadłości lub postępowania naprawczego Kontrahenta, Eskazet s.c. jest uprawniony do żądania zwrotu Towaru, za który Kontrahent nie dokonał zapłaty. W przypadku zwrotu Towaru dochód z jego sprzedaży zostanie zaliczony na poczet zobowiązań Kontrahenta.

 

§ 13
Zakończenie i rozwiązanie umowy


3. Umowa ulega zakończeniu w przypadku wydania Towaru i zapłaceniu przez Kontrahenta całości należności wynikających z umowy.
4. Eskazet s.c. jest uprawniony do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
- złożenia przez Kontrahenta wniosku o ogłoszenie upadłości lub postępowania naprawczego,
- złożenia przez wierzycieli Kontrahenta wniosku o ogłoszenie upadłości Kontrahenta;
- niedostarczenia przez Kontrahenta wymaganego zabezpieczenia udzielanego kredytu kupieckiego.

 

§ 14
Poufność

1. Strony umowy zobowiązane są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, w posiadanie których weszły przy realizacji umowy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji ogólnie dostępnych lub informacji, które muszą zostać przez stronę ujawnione na wniosek właściwego organu państwowego.
2. Każda ze stron uprawniona jest do przekazywania wszelkich informacji podmiotom z nią współpracującym.
3. Zachowanie tajemnicy będzie przestrzegane przez strony także po zakończeniu obowiązywania umowy bez względu na przyczynę jej zakończenia.

 

§ 14
Zawiadomienia

1. Wszelka, wymagana przepisami bezwzględnie obowiązującymi, korespondencja pisemna przekazywana będzie na adresy:
a. Eskazet s.c. - adres podany w § 1 Ogólnych warunków,
b. Kontrahent - adres podany w przekazanym do Eskazet s.c. ostatnim odpisie z właściwego rejestru w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
§ 15
Klauzula salwatoriańska
1. Jeżeli któreś z ustaleń w niniejszej umowie okaże się / stanie się nieskuteczne, nie wpłynie to na skuteczność pozostałych ustaleń zwartych w niniejszej umowie. w takim przypadku strony będą zobowiązane do zastąpienia takiej regulacji inną, która pod względem gospodarczym będzie najbliższa tej, jaką strony umowy ustaliłyby, gdyby wiedziały o braku skuteczności regulacji uzgodnionej.


§ 16
Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany ogólnych warunków umów wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
2. W przypadku zmiany przez Eskazet s.c. ogólnych warunków umów, zmiany wchodzą w życie w okresie 7 dni od daty ich umieszczenia na stronie internetowej Eskazet s.c.
3. Właściwe dla umów zawieranych przez Eskazet s.c. jest prawo polskie.
4. Sądem właściwym dla rozstrzygania spraw wynikłych z umów będzie sąd właściwy dla Eskazet s.c.

Strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij